Rekrutacja 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy informuje, że rekrutacja do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbędzie się w dniach 02-27 marca 2020 r.

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka odbędzie się w dniach 02-16 marca 2020 r.

Wnioski oraz wzory dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodziców⇒Dokumenty do pobrania.

Kompletne wnioski wraz z aktem urodzenia i dokumentem z numerem PESEL ( do wglądu) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jasienicy w godz. od  7.00 do 15.00

Wnioski składane po terminie nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie 24-28 lutego 2020 r. Brak wypełnionej deklaracji skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków na kolejny rok szkolny.