Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół w Jasienicy.

Data publikacji strony internetowej: 21.06.2017 r.
Strona jest aktualizowana na bieżąco, w razie potrzeb.

Strona internetowa placówki jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

NIEZGODNOŚCI:

  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.09.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt dzwoniąc na numer telefonu 29 75 73 113 lub pisząc na adres: zsjasienica@wp.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
https://bip.brpo.gov.pl/

INFORMACJE DODATKOWE

STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim podwyższony kontrast.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:
• TAB – przejście do kolejnego elementu
• SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
• Ctrl + F – przejście do wyszukiwarki
• ESC – anulowanie operacji

• Powiększenie czcionki dokonuje się za pomocą Ctrl +, a pomniejszenie Ctrl –

Deklaracja poprawy dostępności

– staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Siedziba Zespołu Szkół w Jasienicy mieści się przy ulicy Szkolnej 8, 05-240 Jasienica.
Szkoła jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych
.

1. Do budynku prowadzą trzy wejścia:

A – wejście do przedszkola;
B – wejście dla klas 0-III;
C – wejście dla klas IV-VIII;

2. Wejście A nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych jest zainstalowany dzwonek umożliwiający zawiadomienie pracownika przedszkola.

Wejście B również posiada bariery architektoniczne. Nie ma podjazdu dla wózków i są niskie, betonowe schody.

Wejście C jest przystosowane architektonicznie. Znajduje się tam podjazd dla wózków inwalidzkich. Sekretariat znajduje się na parterze, blisko drzwi wejściowych. W pobliżu sekretariatu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka) na parterze. Do pomieszczeń znajdujących się na I piętrze, osoby niepełnosprawne mogą mieć dostęp ze względu na zamontowaną w tej części budynku windę. Nie ma natomiast windy z pierwszego piętra na poddasze, gdzie znajduje się biblioteka.

3. Przed budynkiem, przy wejściu C wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

7. W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

8. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI