Rekrutacja 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół w Jasienicy informuje, że rekrutacja do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbędzie się  w dniach 06-31 marca 2023 r.

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka odbędzie się w dniach 01-17 marca 2023 r.

Wnioski oraz wzory dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w sekretariacie szkoły bądź na stronie internetowej szkoły (w zakładce ⇒ DLA RODZICÓW ⇒ DOKUMENTY DO POBRANIA)

Kompletne wnioski wraz z aktem urodzenia i dokumentem z numerem PESEL (do wglądu) należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Jasienicy w godz. od  7.00 do 15.00

Wnioski składane po terminie nie będą przyjmowane.

UWAGA!

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia Pierwszego powinni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w terminie od 27.02. do 03.03 2023 r. Brak wypełnionej deklaracji skutkuje wykreśleniem dziecka z listy przedszkolaków na kolejny rok szkolny.