Informacja dla klas VIII

 REKRUTACJA ZASADNICZA  Termin
Podgląd oferty edukacyjnej

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl 

od 29 kwietnia
Składanie wniosków o przyjęcie do szkół:
1a. Uczniowie klas ósmych warszawskich publicznych szkół podstawowych logują się do systemu, korzystając z zakładki „Zaloguj się” oraz wprowadzając login i hasło, uzyskane w macierzystych szkołach.
1b. Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę” i wprowadzając PESEL.
2. Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Ich listę układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
3Kandydaci składają wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie. Uwaga:Kandydaci, którzy we wniosku na liście preferencji wskażą oddziały wstępne, dwujęzyczne, międzynarodowe, sportowe, mistrzostwa sportowego przygotowania wojskowego lub oddziały wymagające szczególnych indywidulanych predyspozycji (niezależnie od kolejności na liście) składają wniosek w szkole pierwszego wyboru do 30 maja br. 
od 16 maja do 20 czerwca do godz. 15.00 
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji.   od 16 maja do 30 maja do godz. 15.00
Sprawdzian kompetencji językowych do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych Kandydaci przystępują do sprawdzianu dla danego języka w szkole, która prowadzi taki oddział i została umieszczona najwyżej na liście preferencji.Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.  jęz. hiszpański – 2 czerwca jęz. angielski – 3 czerwca jęz. francuski – 7 czerwca jęz. niemiecki – 8 czerwca 
Sprawdzian predyspozycji językowych do klas wstępnych Kandydaci przystępują do sprawdzianu w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji, która prowadzi taki oddział. Godzina przeprowadzenia sprawdzianu znajduje się na stronie danej szkoły.  9 czerwca
Próba sprawności fizycznej do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego/przygotowania wojskowegoKandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej. Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.  od 31 majado 13 czerwca termin ustala dyrektor szkoły
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji kierunkowych Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.  od 31 majado 13 czerwca termin ustala dyrektor szkoły
Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznejListy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił (wyniki dostępne będą również w systemie rekrutacji).  do 15 czerwca
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl).  od 16 maja do 25 lipca
Drugi termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowychJest on przeznaczony  dla  kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie przystąpili do nich w pierwszym terminie, pod warunkiem, że  te oddziały zostały wskazane  we wniosku złożonym do 30 maja br.Terminy sprawdzianów znajdują się na stronie danej szkoły.  do 7 lipca  termin ustala dyrektor szkoły
Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w drugim terminie.Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki, zostaną ogłoszone w szkole,  w której kandydat do nich przystąpił.  do 8 lipca
Wprowadzanie osiągnięćUczniowie ósmych klas szkół podstawowych: niepublicznych, artystycznych, spoza Warszawy, samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.   od 24 czerwca do 13 lipca do godz. 14.00
Podgląd wprowadzonych przez szkoły podstawowe osiągnięć, odnotowanych na świadectwie.  23 czerwca do godz. 15.00
Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru:– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,- kopie innych wymaganych dokumentów.  Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Kopie dokumentów mogą być składane osobiście lub elektronicznie na adres mailowy podany przez szkołę.  od 24 czerwcado 13 lipca do godz. 15.00 
Możliwość zmiany  decyzji  dotyczącej  wyboru szkół i oddziałów:W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami  w nowej szkole pierwszego wyboru. od 24 czerwcado 13 lipca do godz. 15.00 
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychKomisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  20 lipca godz. 14.00
Potwierdzanie woli przyjęciaKandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  Uwaga! Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic/opiekun prawny kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem opublikowania list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu.   od 21 lipca do 27 lipca do godz. 15.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychKomisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.   28 lipca do godz. 14.00
 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA   (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji) 
Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejscaW rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w systemie elektronicznym. Składają go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (formę określna dana szkoła). Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.   od 1 sierpnia  do 3 sierpnia do godz. 15. 00 
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodach otrzymują ze szkoły skierowanie
 na badania do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
od 1 sierpnia do 12 sierpnia
Sprawdziany kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej, uzdolnień kierunkowych (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w rekrutacji zasadniczej).  od 4 sierpnia do 8 sierpnia  termin ustala dyrektor szkoły
Wyniki sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych/kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej Listy osób, które uzyskały pozytywne wyniki sprawdzianów, zostaną ogłoszone  w tej szkole szkołach,  w której kandydat przystąpił do sprawdzianu.  do 11 sierpnia
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  12 sierpnia
Potwierdzenie woli przyjęcia  Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.   od 16 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.  19 sierpnia do godz. 14.00