Projekt edukacyjny „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI”

Od grosika do złotówki to projekt edukacji finansowej realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Adresatem są nauczyciele I etapu edukacji i uczniowie w wieku 8-9 lat. Projekt ten wdrożyła do swojej pracy p. Agnieszka Jankowska.

Projekt ma na celu:

 • ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
 • umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
 • wspomaganie ich samodzielnego uczenia się,
 • inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Program zajęć został skonstruowany tak, by sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy z zakresu gospodarowania finansami oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów był dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Projekt Od grosika do złotówki łączy treści z zakresu różnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastyczno-technicznej, muzyczno- ruchowej). Zadania i ćwiczenia umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresu niełatwej dziedziny finansów w atrakcyjny sposób. Ponadto wyzwalają kreatywność dziecka.

Podczas realizacji projektu stosowane są metody i techniki oparte na:

 • zabawach;
 • działaniu;
 • przekazie słownym;
 • samodzielnym doświadczaniu;
 • grach dydaktycznych;
 • spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka;
 • obserwacji i pomiarze;
 • samodzielnym dochodzeniu do wiedzy;
 • uczeniu się przez odkrywanie;
 • twórczy rozwiązywaniu problemów.

Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. W trakcie galaktycznej podróży n-el będzie realizował zadania dydaktyczne. Wraz z uczniami odwiedzi następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka,, Zabawka, Złotówka.

Przygotuje Grosikową majówkę, zaplanuje Grosikowe wakacje, posłucha Grosikowych wspomnień, przeanalizuje Grosikowe oszczędzanie i zorganizuje Grosikowe wędrówki.

Istotnym elementem jest współpraca z rodzicami w realizacji edukacji finansowej dzieci. Podczas grudniowego spotkania rodzice zostali  zapoznani  z celami, założeniami i tematyką oraz zaproszeni do aktywnego włączenia się w realizację. Ponadto otrzymali folder z informacjami o projekcie. Przewiduje się pełnienie przez rodziców funkcji konsultantów, ponieważ niektóre zadania domowe uczniów wykonywane będą wspólnie z nimi. Przez cały czas trwania projektu rodzice będą prowadzić ze swoimi dziećmi rozmowy na tematy związane z edukacją finansową i gospodarowaniem pieniędzmi. Będą mogli na bieżąco śledzić postępy swego dziecka. Po zakończeniu cyklu zajęć odbędzie się spotkanie z rodzicami, podczas którego nastąpi podsumowanie projektu.