Konkurs literacki „Przygoda w bibliotece”  

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW
KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ „Przygoda w bibliotece”

 

         

          Cele konkursu:

 • rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
 • kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej,
 • promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej.

  Postanowienia ogólne:
 • Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.
 • Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury.

  Warunki uczestnictwa:
 • Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.
 • Osoby chętne do uczestnictwa w konkursie powinny dostarczyć prace do bibliotek
   do 31 października  2018 r.

          Forma konkursu

 1. Konkurs będzie miał formę opowiadania, format pracy min. jedna strona A4.(praca napisana na komputerze i wydrukowana).

W konkursie przewidziano nagrody dla trzech autorów  najlepszych opowiadań oraz dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników.

Nagrodzone prace zostaną wywieszone w bibliotece szkolnej.

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

 

K. Wąsik
A.  Godleś