logo2
Twoje dane - Twoja sprawa

logo-programuNasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane - twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Cele i Etapy Programu

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól ponadgimnazjalnych o tresci zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem do prywatnosci.

Cel ten bedzie realizowany poprzez nastepujace cele szczególowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze ksztaltowania wsród uczniów wiedzy i umiejetnosci zwiazanych
    z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia zwiazane z ochrona danych osobowych i prawem kazdego czlowieka do prywatnosci;
  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
  • umozliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doswiadczen zwiazanych z realizacja przedmiotowych tresci;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw czlowieka, w tym szczególnie prawa do prywatnosci i ochrony danych osobowych;
  • ksztaltowanie wsród uczniów swiadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele programu zgodne sa z podstawa programowa ksztalcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, ze jednym
z celów ksztalcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest ksztaltowanie u uczniów postaw warunkujacych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspólczesnym swiecie. Ponadto program wpisuje sie w idee kompetencji kluczowych (kompetencje spoleczne i obywatelskie) zapisane w 
Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia sie przez cale zycie(2006/962/WE), jak równiez zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 pazdziernika 2012 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, programobliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci wspólpracy i samoksztalcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkolen, spotkan, warsztatów i konferencji zwiazanych z tematem ochrony danych osobowych.

Jednym z etapów Programu jest przeszkolenie i wyposazenie kadry pedagogicznej szkól i placówek doskonalenia nauczycieli w materialy edukacyjne zawierajace m.in. informacje dotyczace zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak równiez przygotowanie nauczycieli do ksztaltowania swiadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wsród uczniów. Placówki zgloszone do Programu otrzymuja materialy edukacyjne podczas dwudniowego obowiazkowego szkolenia, które odbywa sie w Warszawie.

Kolejnym elementem Programu jest prowadzenie w szkolach i placówkach doskonalenia nauczycieli zajec zwiazanych z tematyka ochrony danych osobowych (m.in. spotkan, szkolen, lekcji ) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ostatnim etapem jest opracowanie autorskich scenariuszy lekcji oraz przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjetych dzialan w ramach Programu.


Koordynatorem programu jest p. Marek Leszcz

plakat 48x68